Type A Left

 

Type A Right

Type B Left

Type B Right

Type C Left

Type C Right

Type D Left

Type D Right

Type E

Type F

Type G